ACTUALITÉ
Remonter ] agenda : à la une ] [ la dernière actu ] l'actu par date ]
Petitie 28-05

VOOR EEN EUROPESE GRONDWETGEVENDE VERGADERING,
GEKOZEN VIA ALGEMENE VERKIEZINGEN OP DEZELFDE DAG IN DE 27 LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE


Espanol

Français

English


Portugues


Deutsch


Italiano


Nederlands
Om te tekenen, hier klikken

Om de lijst van ondertekenaars te zienPetitie

Het projekt tot vaststelling van een Verdrag voor een Grondwet voor de Europese Unie , hierna te noemen Grondwet, is op dit ogenblik op een dood punt. Maar in de beslotenheid van de studeerkamers wordt nagedacht over verschillende oplossingen.

Een intergouvernementele conferentie besluit het hierbij te laten. De Europese Unie gaat dan voort op basis van de bestaande verdragen, die in de plaats komen van de voorgestelde Grondwet: een weinig democratische werkwijze.

Een intergouvernementele conferentie neemt het projekt weer op, brengt een aantal marginale veranderingen aan om rekening te houden met bepaalde bezwaren en legt dit voorstel binnen een bepaalde tijd opnieuw voor ter ratificatie. Deel III van het projekt dat niet noodzakelijk is zou dan geschrapt kunnen worden.

Het voorstel wordt opnieuw behandeld door dezelfde of een andere Conventie, samengesteld uit leden van het Europees parlement en van de nationale parlementen.

Deze werkwijze is slechts in beperkte mate democratisch. Een verdragsvoorstel dat hieruit voortvloeit zal ook niet democratischer zijn dan het vorige.

Om een democratische procedure te verkrijgen voor het uitwerken van de Grondwet eisen de ondergetekenden

Algemene verkiezingen voor een Europese Grondwetgevende vergadering. Iedereen zou dan in de openbare Europese ruimte voorstellen kunnen doen, waarover gediscussieerd kan worden.

De Grondwetgevende vergadering moet dan een Grondwet opstellen voor de Europese Unie, die de onderscheiden bevoegdheden van nationale en Europese instellingen verdeelt en voor die laatste de onderscheiden taken van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.

Verder zou deze Grondwet in alle landen van de Europese Unie op dezelfde dag door middel van een referendum moeten worden goedgekeurd. Een Grondwet moet een krachtige daad zijn waarbij allereerst en vooral de volkeren betrokken zijn, en niet zozeer de regeringen.

Het ogenblik is aangebroken om een beroep te doen op alle burgers zodat die zich kunnen uitspreken over de vraag welkje instellingen zij wenselijk achten voor de Europese Unie. Een campagne voor algemene en evenredige verkiezingen en op dezelfde dag in de 27 lid-staten van de Unie voor een Europese Grondwetgevende vergadering kan de eerste stap zijn voor de opbouw van een democratische Europese Unie. Deze verkiezingen plaatsen Europa en de democratie in het middelpunt van de Europese openbare ruimte. Dit heeft tot gevolg dat de gezamenlijke burgers van de Europese Unie worden betrokken in het debat dat niet langer is voorbehouden aan enkele naties of aan enkele bestuurlijke autoriteiten.

Wie kan zich zelf democraat noemen en de verkiezingen voor een Grondwetgevende vergadering afwijzen ?
Wie kan zich pro-Europees noemen en een democratische Grondwet afwijzen ?

VOOR EEN EUROPESE GRONDWETGEVENDE VERGADERING GEKOZEN VIA ALGEMENE VERKIEZINGEN OP DEZELFDE DAG IN DE 27 LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE


haut